תקנון האתר ותנאי שימוש

ברוכים הבאים! כיף שבחרת להשתמש באתר 🙂

1.1 האתר בכתובת https://yakirgabay.com/ (להלן: "האתר"), הינו דף לציבור הגולשים ברשת האינטרנט. האתר הינו בבעלות יקיר גבאי (להלן: ״החברה״). באתר זה נמכרים מוצרים כגון: קורס דיגיטלי בתחום אימון עסקי ושיווק דיגיטלי.

  • האתר הינו אתר תדמית ותוכן הכולל גם חנות לרכישות מקוונות של מוצרים ושירותים שונים בין אם בפורמט דיגיטלי ובין אם עותק קשיח.

1.2 כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "משתתף") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם פעולה באתר, משמעה – כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.

 

תנאי השימוש ותקנון קורסים דיגיטליים

2.1 רשאי לבצע פעולות באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.חברות האשראי הינן: ישראכרט בע"מ, ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא, אמריקן-אקספרס בע"מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה סליקת הכרטיס והעברת הכספים יבוצעו ע"י חברת Upay בע״מ ולפי כללי אבטחת המידע. 

פרטי המשתמש ופרטיות

3.1 בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

3.2 הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

3.3 פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר החברה ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר וכמו כן לא יועברו לצד ג'.

תשלום ואספקה

4.1 החיוב הינו מיידי, חשבונית מס קבלה ומייל אישור על ההרשמה יישלחו לאחר התשלום.

4.2 המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

4.3 קבלת התכנים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה.

4.4 המשתמש מתחייב לעמוד במלוא התשלום המוסכם בגין שירותי החברה כפי שנקבע בהזמנה. במידה והתשלום מבוצע באמצעות כ.אשראי, הרי המשתמש אחראי לספק לחברה אמצעי תשלום תקין. החברה תהיה זכאית בכל מקרה לגבות מהמזמין את מלוא סכום החיוב המוסכם הן באמצעות פרטי כרטיס האשראי שסופק על ידי הלקוח ו/או בכל דרך אחרת העומדת לרשותה על פי דין. ברשות החברה להפסיק בכל עת את הגישה למזמין בתוך מערכת הקורסים במידה והתשלום לא סופק במלואו.

4.5 א. כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").ב. במקרה של ביטול עסקת רכישת קורס דיגיטלי : תקופת הביטול בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה.ג. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת  info@yakirgabay.comד. במקרה של ביטול, במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, החברה תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלויה בחברת האשראי.

תנאים נוספים

5.1 המשתמש מבין כי התוצאות אותן ישיג תלויות במידת היישום ונכונותו להצליח וכי אין הבטחה לתוצאות כלשהן או הכנסות מסוימות בעקבות השימוש בתכנים, כי הן תלויות במשתתף ובמה שיבחר לעשות או שלא לעשות.

5.2 החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

5.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכירה על פי שיקול דעתה.5.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

5.5 במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

5.6 החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

5.7 התכנים שמופיעים בקורס הינם למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעביר את המידע והתכנים שמופיעים באתר למאן דבאי גם אם הדבר נעשה שלא למטרה מסחרית. כמו כן, אין להעתיק, לשכפל או לחקות את תכני האתר למיניהם בכל דרך שהיא.

crosschevron-down